Zásady ochrany osobních údajů spolku OBRAZ

Správce osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů spolku OBRAZ – Obránci zvířat, z. s. (dále jen „Zásady“) se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“).
 • Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů je spolek OBRAZ – Obránci zvířat, z. s., IČ 03730859, se sídlem Václavská 2073/20, 120 00 Praha 2, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 61848 (dále jen „OBRAZ“).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů ve smyslu § 4 písm. a) Zákona.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují, a která tyto údaje dobrovolně poskytla spolku OBRAZ.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Spolek OBRAZ zpracovává osobní údaje subjektů údajů v následujícím rozsahu: jména, příjmení, adresu trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jinou kontaktní adresu, e-mailové adresy, telefonní čísla, případně bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).
 • Kromě shora uvedených osobních údajů spolek OBRAZ zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se subjektu údajů, kterými jsou zejména účast na akcích spolku OBRAZ, otevírání e-mailů zasílaných spolkem OBRAZ, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).

Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Subjekt údajů uděluje souhlas spolku OBRAZ osobní údaje a jiná data dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích, tyto údaje shromažďovat, zpracovávat, sledovat, vyhodnocovat a jinak s nimi zacházet, s výjimkou poskytnutí těchto údajů třetím osobám bez předchozího souhlasu subjektu údajů.
 • O poskytnutí osobních údajů může být subjekt údajů požádán při dobrovolném kontaktu se spolkem OBRAZ, zejména v případě podepisování online i offline petic, návštěvě internetových stránek spolku OBRAZ, při účasti na akcích pořádaných spolkem OBRAZ, zasílání příspěvků spolku OBRAZ, offline i online registrací v jakékoli formě, zařazením na seznam účastníků, žádostí o spolupráci provedenou subjektem údajů osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky, či jakoukoliv jinou formou poskytnutí.
 • Spolek OBRAZ nepředá osobní údaje ani jiná data jinému správci či třetí osobě.

Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být spolkem OBRAZ zpracovány za účelem následné komunikace se subjektem údajů prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS zejména v následujících záležitostech:
  1. informování o aktivitách spolku OBRAZ;
  2. komunikace související se statusem sympatizanta či člena spolku OBRAZ, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů, nebo účasti na akci pořádané spolkem OBRAZ;
  3. zasílání newsletteru, probíhajících kampaních, peticích, náboru nových členů, možnostech poskytnout spolku OBRAZ dobrovolný příspěvek pro podporu jeho činnosti, žádostí o spolupráci či jiné vhodné aktivity subjektu údajů v souvislosti s činností spolku OBRAZ;

Doba udělení souhlasu

 • Subjekt údajů uděluje spolku OBRAZ souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných dat za účelem stanovených v těchto Zásadách na dobu neurčitou, resp. do doby, než subjekt údajů souhlas odvolá.
 • Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu spolek OBRAZ zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovávány, s výjimkou stanovenou Zákonem.

Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Subjekt údajů má od okamžiku zpracování osobních údajů právo kdykoliv požádat spolek OBRAZ o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě spolek OBRAZ poskytne subjektu údajů informace v rozsahu stanoveném Zákonem.

Využívání informací o návštěvníkovi stránek spolku OBRAZ

 • Stránkami spolku OBRAZ se rozumí jakýkoliv digitální obsah přístupný na internetových doménách, jejichž vlastníkem či držitelem je spolek OBRAZ.
 • Internetové stránky spolku OBRAZ mohou obsahovat odkazy na různé další internetové stránky třetích osob, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek spolku OBRAZ, přičemž mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu nezávisle na vůli spolku OBRAZ. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.
 • Internetové stránky spolku OBRAZ mohou shromažďovat technické údaje o požadavku subjektu na získání obsahu ze serveru v rozsahu IP adresa, čas požadavku, typ prohlížeče a operační systém.

Kontakt

 • V případě dotazů, připomínek týkající se těchto Zásad, či žádostí o poskytnutí informací nebo likvidaci osobních údajů dle Zákona lze kontaktovat spolek OBRAZ pomocí kontaktních údajů uvedených na internetových stránkách spolku OBRAZ www.obrancizvirat.cz.